Inleiding

RMDY NV (hierna “Wij” of  “Onze” of “Ons”) respecteert en waardeert de privacy van wie gebruik maakt van onze diensten. Wanneer u Onze dienst “Horecamelder” gebruikt, kunnen Wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die in deze Privacy Verklaring wordt beschreven.

Lees deze Privacy Verklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

Contactgegevens

Horecamelder wordt aangeboden door RMDY NV. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0687.534.713 en Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Prins Boudewijnlaan 43 te 2650 Edegem.

U kunt contact met Ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres; of

(b) per e-mail, met gebruikmaking van info@rmdy.be.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Informatie verwerking

Persoonsgegevens Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond
Persoonlijke gegevens:

§  naam of identificatie tafel,

§  telefoonnummer

§  e-mail adres

Wij hebben deze gegevens nodig om de contacttracing te faciliteren bij horeca-bezoek. De wettelijke basis voor deze verwerking is de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23/7/2020 en het daaruitvolgende ministerieel besluit.
Aanwezigheidsgegevens:

§  datum,

§  tijd

§  horeca-locatie, en

Idem.

 

Idem.

Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op Onze vraag. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de onderneming. De verwerker handelt steeds volgens Onze instructies.

Wij kunnen een beroep doen op de volgende categorieën van verwerkers:

  • Bedrijven die We hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

In normale omstandigheden verstrekken Wij uw persoonsgegevens niet aan derden, ook niet aan de horeca-uibater.

Wij kunnen uw persoonsgegevens echter meedelen aan derden wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan de overheden in België wanneer wij daartoe de vraag krijgen in het kader van het uitvoeren van de contacttracing.

Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Wij verwerken voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Verklaring, zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. Hiermee wordt bedoeld dat nadat het horeca-bezoek is afgelopen, Wij de persoonsgegevens nog maximum gedurende 14 dagen zullen bewaren. Voor de Provincie Antwerpen geldt afwijkend dat deze informatie 4 weken zal bewaard worden.

Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

  • het recht op inzage;
  • het recht op correctie;
  • het recht op vergetelheid (wissen van bepaalde gegevens);
  • het recht om de verwerking te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht op gegevensportabiliteit;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA), en
  • het recht om uw toestemming in te trekken (heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping)

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door Ons te contacteren via de kanalen zoals omschreven in dit Privacy Beleid.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

© 2020 deJuristen IT-recht, Intellectuele Eigendom, Privacy en e-Compliance (https://www.dejuristen.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.